6

Hafenstrasse Development, Hanburg, Germany, 1989 1